Volitelné předměty

Volitelné předměty:

 • NJ / ŠP (V3, C1)

 • Latina / Deskriptivní geometrie (V5, C1)

 • Podrobné informace v ŠVP s . 24 - 26 (učební plán, kap. 4)

Semináře:

 • Přehled přihlášených žáků v aktuálním školním roce (přístup do seznamu žáků pouze pro gyri.cz)

 • Podrobná nabídka seminářů (vyňato z ŠVP)

 • Pravidla pro otevření semináře

Citováno z ŠVP:

"Semináře jsou zaměřeny na prohloubení a rozšíření vybraného učiva a problematiky vztahující se k příbuzným předmětům. Semináře rovněž slouží k probrání učiva a dosažení výstupů katalogů maturitních požadavků, které nejsou zahrnuty v RVP/ŠVP příslušných předmětů.

V septimě/3. ročníku žáci povinně volí 2 dvouhodinové dvouleté semináře; v oktávě/4. ročníku  žáci povinně volí další 1 dvouhodinový seminář. Žáci si vybírají z následující nabídky:

Dvouleté semináře:

 • Seminář z anglického jazyka

 • Seminář z německého jazyka

 • Seminář ze španělského jazyka

 • Seminář z chemie

 • Seminář z biologie

 • Seminář z matematiky

 • Seminář z výpočetní techniky

 • Seminář z deskriptivní geometrie

 • Stylistický a rétorický seminář

Jednoleté semináře

 • Administrace ekonomických dokumentů

 • Literární seminář

 • Seminář z anglického jazyka

 • Seminář z německého jazyka

 • Seminář ze španělského jazyka

 • Společenskovědní seminář

 • Seminář z dějepisu

 • Seminář z geografie

 • Seminář z chemie

 • Cvičení z matematiky

 • Seminář z výpočetní techniky

 • Člověk a zdraví

 • Seminář z fyziky

 • Seminář z latiny

 • Seminář z deskriptivní geometrie"

Semináře - pravidla pro otevření semináře v aktuálním školním roce:
 • přihlásit se na seminář mohou žáci do června před zahájením nového školního roku u zástupkyně ředitelky školy (osobně, elektronicky, dle vydaných formulářů pro aktuální školní rok)

 • otevření semináře je podmíněno přihlášením v průměru 15 žáků na seminář

 • minimální počet žáků stanovuje ředitelka školy pro aktuální školní rok podle efektivnosti vzdělávacího procesu z hlediska stanovených cílů vzdělávání (viz ŠVP) i z hlediska ekonomického (viz vyhláška č. 13/2005 Sb, počty žáků upraveny v § 2) odst. f)

 • při nesplnění podmínky pro otevření semináře bude žák přesunut do jiného semináře (rozhoduje ředitelka školy)


Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada