Volitelné předměty

Volitelné předměty:

 • NJ / ŠP (V3, C1)

 • Latina / Deskriptivní geometrie (V5, C1)

 • Podrobné informace v ŠVP s . 24 - 26 (učební plán, kap. 4)

Semináře:

 • Přehled přihlášených žáků v aktuálním školním roce (přístup do seznamu žáků pouze pro gyri.cz)

 • Podrobná nabídka seminářů (vyňato z ŠVP)

 • Pravidla pro otevření semináře

Citováno z ŠVP:

"Semináře jsou zaměřeny na prohloubení a rozšíření vybraného učiva a problematiky vztahující se k příbuzným předmětům. Semináře rovněž slouží k probrání učiva a dosažení výstupů katalogů maturitních požadavků, které nejsou zahrnuty v RVP/ŠVP příslušných předmětů.

V septimě/3. ročníku žáci povinně volí 2 dvouhodinové dvouleté semináře; v oktávě/4. ročníku  žáci povinně volí další 1 dvouhodinový seminář. Žáci si vybírají z následující nabídky:

Dvouleté semináře:

 • Seminář z anglického jazyka

 • Seminář z německého jazyka

 • Seminář ze španělského jazyka

 • Seminář z chemie

 • Seminář z biologie

 • Seminář z matematiky

 • Seminář z výpočetní techniky

 • Seminář z deskriptivní geometrie

 • Stylistický a rétorický seminář

Jednoleté semináře

 • Administrace ekonomických dokumentů

 • Literární seminář

 • Seminář z anglického jazyka

 • Seminář z německého jazyka

 • Seminář ze španělského jazyka

 • Společenskovědní seminář

 • Seminář z dějepisu

 • Seminář z geografie

 • Seminář z chemie

 • Cvičení z matematiky

 • Seminář z výpočetní techniky

 • Člověk a zdraví

 • Seminář z fyziky

 • Seminář z latiny

 • Seminář z deskriptivní geometrie"

Semináře - pravidla pro otevření semináře v aktuálním školním roce:
 • přihlásit se na seminář mohou žáci do června před zahájením nového školního roku u zástupkyně ředitelky školy (osobně, elektronicky, dle vydaných formulářů pro aktuální školní rok)

 • otevření semináře je podmíněno přihlášením v průměru 15 žáků na seminář

 • minimální počet žáků stanovuje ředitelka školy pro aktuální školní rok podle efektivnosti vzdělávacího procesu z hlediska stanovených cílů vzdělávání (viz ŠVP) i z hlediska ekonomického (viz vyhláška č. 13/2005 Sb, počty žáků upraveny v § 2) odst. f)

 • při nesplnění podmínky pro otevření semináře bude žák přesunut do jiného semináře (rozhoduje ředitelka školy)


Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země