Zásady zpracování osobních údajů kamerového systému

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem je Gymnázium Říčany, příspěvková organizace, Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany, IČ : 61388572.
Provozovatelem kamerového systému, a tedy zpracovatelem osobních údajů z kamerového systému, je (pokud existuje) Gymnázium Říčany, příspěvková organizace, Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany, IČ : 61388572.
Kontaktní údaje Správce údajů pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou:
odkaz na web: www.gyri.cz
e-mailová adresa:

2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to za následujícími účely:

  • zajištění bezpečnosti všech osob v areálu školy
  • ochrany návštěvníků školy i proti dalším ohrožením bezpečnosti v důsledku trestné činnosti, rizikového chování, nehod a dalších rizik ohrožujících fyzickou bezpečnost osob,
  • ochrany majetku školy, jakož i majetku návštěvníků a dodavatelů, zejména proti škodám způsobeným trestnou činností a vandalismem.


Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů.

3. POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU A DOBA ULOŽENÍ ZÁZNAMU

Kamerový systém v rámci je tvořen celkem x kamerami umístěnými v budově školy. Kamery snímají vnější prostory objektu, manipulační prostory, vstupní dveře, …. Kamery nesnímají prostory určené k soukromým úkonům, ve kterých může dojít k narušení vaší intimní zóny. Celý monitorovaný prostor je u přístupu do monitorované zóny označen piktogramem kamery.
Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 14 dní, což je doba nutná k tomu, abychom mohl být zjištěn a prošetřen případný incident. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány přepisem ve smyčce.

4. SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Záznamy z kamerového systému mohou být sdíleny s třetími stranami:

  • externími právními zástupci vázanými povinností mlčenlivosti pro ochranu našich oprávněných zájmů;
  • orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.


5. ZABEZPEČENÍ DAT

Jsou zavedena přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Je zohledněn stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Veškeré přístupy oprávněných osob ke kamerovým záznamům jsou umožněné jen v odůvodněných případech a vždy jsou řádně logovány.
Tato opatření zahrnují přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům a školení zaměstnanců.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pro uplatnění práv subjektů údajů dle GDPR nebo poskytnutí informací, jsou k dispozici kontaktní údaje uvedené v článku 1.

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu