Aktuální dokumenty školy

Harmonogram školního roku 2023/2024
Provozní řád školy

Formuláře ke stažení

Návod ke stažení zde

Odkaz na google disk kde jsou uloženy formuláře školy

Školní vzdělávací program

Důležité dokumenty

Inspekční zprávy najdete na stránkách ČŠI

Česká školní inspekce - vyhledávání inspekčních zpráv
Do okna hledání zpráv postačí zadat IČ školy 61388572

Přijímací řízení

Chcete-li studovat na naší škole, prostudujte si menu Uchazeči. Informace o přijímacím řízení a Dny otevřených dveří

Zřizovací listina včetně dodatků a další významné dokumenty

Dokumenty týkající se důvodů a způsobu založení povinného subjektu, kde jsou uvedeny podmínky a principy, za kterých provozuje svou činnost
Zřizovací listina je dostupná v části Dokumenty naší organizace na portálu zřizovatele
vyhledávání podle IČO 61388572 (Základní informace, Kontaktní osoby, Dokumenty).
Zde je rovněž informace o organizační struktuře a osobách, zprávy o hospodaření, výroční zprávy.
Souhrn základních dokumentů také zde:

základní dokumenty uvedeny na této úřední desce v části Dokumenty a zároveň na portálu zřizovatele

Zveřejňování informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - zveřejněno 8.7.2020 v 11 h.

 • v případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost bude povinným subjektem odložena.
 • dosud poskytnuté informace na žádosti zde popis žádostí, poskytnuté odpovědi na žádosti z:
 • výroční zpráva o poskytnutí informací k 1.3. za předchozí kalendářní rok

Základní přehled zákonů, kterými se organizace řídí

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • poskytování informací do 15 dní od podání žádosti
 • žádost nebo stížnost lze podat u ředitelky školy
 • doručovací adresa: Gymnázium Říčany, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 1280/1, 251 01 Říčany
 • elektronická podatelna a údaje k datové schránce jsou uvedeny na těchto webových stránkách gyri.cz v části Kontakt:
  Úřední elektronická komunikace: GKOPV[zavináč]kr-s.cz
  ID datové schránky: ybbfdji
  IČO 61388572
  RED IZO školy 600 007 766
  Organizační číslo školy 10908
  úřední hodiny sekretariát naleznete v části kontakt
  proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informaci lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím ředitelky gymnázia, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí

Ochrana osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobné informace také na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (tzv. Adaptační zákon) upřesňující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - v účinnosti dne 24.4.2019 vyhlášením ve sbírce zákonů - upřesňuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 a zároveň nahrazuje zrušený zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (tzv. Doplňující zákon).

Další základní přehled zákonů, kterými se organizace řídí

 • Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
 • Nařízení vlády č. 123/2018 Sb. nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
 • Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu